Feeds:
Wpisy
Komentarze

Archive for Grudzień 2011

Przez ostatni miesiąc pracowaliśmy nad budżetem miasta na 2012 rok. Poniżej, część efektów tej pracy.

Opinia Komisji Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie projektu budżetu miasta Łodzi na 2012 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej.

Projekty budżetu miasta Łodzi na rok 2012 oraz wieloletniej prognozy finansowej zostały przygotowane przez Prezydent Miasta Łodzi Hannę Zdanowską i przedłożone Radzie Miejskiej w Łodzi w ustawowym terminie, 15 listopada 2011 r. Komisja Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej Rady Miejskiej na posiedzeniach w dniach 22 i 29 listopada 2011 r. oraz 6 i 20 grudnia 2011 r., dokonała szczegółowej analizy przedłożonych projektów uchwał. Komisja zapoznała się także ze skierowanymi do niej w międzyczasie opiniami pozostałych komisji Rady, Rad Osiedli i innych instytucji, organizacji społecznych i osób indywidualnych oraz z uchwałami Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu, opinii na temat wieloletniej prognozy finansowej i opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Miasta Łodzi. Projekt budżetu został ponadto zaprezentowany na sesji Rady w dniu 16 listopada 2011 r. Niniejsza opinia wydana została przez komisję w ostatnim terminie dopuszczalnym uchwałą Rady Miejskiej z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, tj. na 8 dni przed wyznaczonym terminem sesji budżetowej. Jednakże do tego dnia komisji nie przedłożono informacji o wynikach konsultacji społecznych, ani autopoprawek do projektu budżetu czy WPF. W związku z powyższym opinia komisji nie odnosi się do uwag wnoszonych w procesie konsultacji społecznych, ani nie uwzględnia propozycji zawartych w ewentualnych autopoprawkach Prezydenta.

W przedłożonym komisji projekcie budżetu miasta Łodzi na 2012 rok dochody ogółem stanowią 112,5% dochodów ogółem budżetu uchwalonego roku 2011 i wynoszą 3.222.025.708 zł, w tym dochody bieżące – 2.903.520.461 zł stanowią 90,1% ogółu dochodów miasta i rosną o 8,6 % do budżetu uchwalonego na 2011r., dochody majątkowe -318.505.247 zł stanowią 9,1% ogółu dochodów miasta. Istotny wzrost dochodów majątkowych – o 168,3 % czyli ponad 129 mln zł. wynika z planowanych dużych wpływów z tytułu dotacji ze środków Unii Europejskiej wiążących się z kończącym się okresem programowania.
W 2012 roku planuje się zwiększenie dochodów własnych w stosunku do dochodów własnych uchwalonych na rok 2011 w większości źródeł ich powstawania, w tym zwłaszcza z
dochodów realizowanych przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływów z innych jednostek organizacyjnych o 75.743.288 zł, z dochodów z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o 109.775.041 zł oraz ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi o 99.270.515 zł,

Komisja zwraca jednak uwagę, że wysoki wzrost dochodów z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa jest oparty na wcześniejszych optymistycznych prognozach gospodarczych odbiega od ostatecznych założeń do projektu budżetu państwa skorygowanych na skutek ogólnoeuropejskiego kryzysu. Osiągnięcie zakładanego poziomu dochodów z tego tytułu, jak również z dochodów z majątku gminy, a zwłaszcza ze sprzedaży nieruchomości nie wydaje się realne i winno ulec korekcie. Ponadto komisja po raz kolejny zwraca uwagę na brak podstaw do planowania wpływów z tytułu opłaty za posiadanie psów w związku z konsekwentnym, negatywnym stanowiskiem Rady Miejskiej w zakresie możliwości wprowadzenia tej opłaty. Zagrożone jest także wykonanie dochodów z kilku innych tytułów m. in. wpływów z opłat za przedszkola wynikających ze zmiany sposobu ich naliczania, na co komisja, wbrew przedkładanym wyliczeniom, zwracała już uwagę na wcześniejszym etapie oraz dochodów ze środków zagranicznych a zwłaszcza dotacji na realizację budowy trasy „Górna”, w związku z refundacyjnym sposobem dofinansowywania tego projektu i jednoczesnym znacznym jego opóźnieniem.
W związku z przyjęciem przez Radę Miejską innych niż proponowane przez Prezydenta Miasta stawek podatku od nieruchomości zaniżone natomiast są o około 10.000.000 zł planowane dochody z tytułu tego podatku.
Niezrozumiały jest dla komisji sposób zaplanowania dochodów administracji nieruchomościami. Planowane dochody w tym zakresie nie są powiązane z zarządzoną już przez Prezydenta Miasta 20% podwyżką czynszów na przyszły rok, ani z informacjami wiceprezydenta o zdecydowanej poprawie ściągalności opłat czynszowych. Dochody administracji nieruchomościami na 2012 rok zaplanowano wprawdzie w kwocie o ok. 60.000.000 zł wyższej od planu po zmianach na rok 2011, czyli o ok. 23% jednak ten wzrost wynika głównie z włączenia do dochodów dodatkowej kwoty ze względu na przekształcenia Administracji Nieruchomościami z zakładów budżetowych w jednostki budżetowe. Zmiana ta nastąpiła od 1 kwietnia 2011 roku, tak więc uwzględniane w zapisach budżetowych na ten rok wpływy obejmowały jedynie opłaty czynszowe z 9 miesięcy. W roku 2012 obejmować będą pełne 12 miesięcy, tak więc zwiększenie wpływów do budżetu jedynie z tego powodu powinno być wyższe aż o jedną trzecią.
Komisja wskazuje potrzebę zwiększenia nacisku na realizację dochodów i bieżącego monitorowania przebiegu ich wykonania oraz dostrzega potrzebę większej aktywności organu wykonawczego w tym zakresie. Jest to szczególnie ważne nie tylko ze względu na trudną sytuację budżetową miasta, ale także w perspektywie zmiany sposobu określania wskaźnika dopuszczalnego zadłużenia, dla którego kluczowe znaczenie będzie miała wysokość dochodów faktycznie zrealizowanych w kolejnych latach.
W projekcie budżetu ustala się wydatki ogółem na poziomie 3.627.979.510 zł co stanowi wzrost o 12,8 % do budżetu uchwalonego na 2011 rok, z tego wydatki inwestycyjne wynoszą 903.985.205 zł i rosną aż o 40,7 % do budżetu uchwalonego na 2011. Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem wynosi 24,9%. Poziom zaplanowanych wydatków inwestycyjnych jest wyraźnie wyższy niż w latach ubiegłych.
Wydatki bieżące kształtują się na poziomie 2.723.994.305. zł i wzrastają o 5,9% w stosunku do roku 2011. W ich strukturze najważniejszą rolę odgrywają wynagrodzenia i pochodne zaplanowane w kwocie 1.040.834.907 zł, co stanowi 38,2% wydatków bieżących i tzw. Zadania statutowe jednostek budżetowych – 1.171..435.275 zł, 43% wydatków bieżących.

W zakresie wydatków bieżących na przestrzeni kolejnych lat uwagę zwraca gwałtowny wzrost wydatków na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg oraz wzrost środków na korzystanie z transportu zbiorowego przy jednoczesnym ograniczaniu zakresu tych usług. Zmiana sposobu finansowania usług transportu zbiorowego z zakupu wozokilometrów na zwrot poniesionych kosztów powinna być przedmiotem szczególnego monitoringu Zarządu Dróg i Transportu, w celu ograniczenia kosztów własnych transportu zbiorowego. Ponadto komisja zwraca uwagę na niedoszacowanie kosztów wydatków oświatowych, które wydają się nie zabezpieczać nie tylko oczekiwań i istotnych potrzeb, ale nawet poziomu wydatków koniecznych wynikających z kosztów utrzymania bazy oświatowej i wynagrodzeń pracowników. Planowane wydatki są w tej pozycji zaniżone do wydatków, które faktycznie będą musiały być poniesione. Sytuacja ta jest konsekwencją z jednej strony zaniżonej w stosunku do rzeczywistych kosztów subwencji oświatowej, a z drugiej nie podejmowaniem przez Miasto działań dostosowujących bazę edukacyjną do sytuacji demograficznej. Komisja wskazuje także, że przedłożony projekt uchwały nie uwzględnia niektórych zadań, przyjętych do realizacji podjętymi już uchwałami Rady Miejskiej, w tym uchwałą Rady Miejskiej NR XXI/358/11 z dnia 14 września 2011 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki Próchnicy dla Dzieci i Młodzieży do 18 roku życia, uchwałą Rady Miejskiej NR XXVI/427/11 z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2012” oraz uchwałą Rady Miejskiej NR XXVIII/468/11 z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki ryzykownego stanu psychicznego” adresowanego do młodzieży szkół średnich.

W zakresie wydatków inwestycyjnych projekt budżetu jednoznacznie wskazuje, ze za priorytetowe uznano modernizację układu drogowego oraz szeroko rozumiane zadania związane z „Nowym Centrum Łodzi”. Na przygotowanie i realizację inwestycji drogowych. Planowane na te cele wydatki znacznie przekraczają 500.000.000 zł i sięgają blisko 2/3 wszystkich wydatków inwestycyjnych. Z tych kwot najważniejsze pozycje stanowią przebudowa trasy „Górna”, węzeł multimodalny przy dworcu Łódź- Fabryczna oraz rewitalizacja EC-1. Każde z tych zadań pochłania w 2012 roku kwoty rzędu 150.000.000 zł. Drugim widocznym priorytetem jest gospodarka mieszkaniowa, w tym zwłaszcza rewitalizacja substancji mieszkaniowej – 78.000.000 zł. Należy podkreślić, że faktyczne zaangażowanie środków może być inne od zaplanowanego, co uzależnione jest od przebiegu postępowań o udzielenie zamówień publicznych. W związku z powyższym należy dokonać weryfikacji harmonogramów płatności oraz pozyskiwania środków na realizację takich zadań.

Deficyt zaplanowano na poziomie 405.953.802 zł co stanowi 12,6 % planowanych dochodów ogółem. Jego poziom należy uznać za stosunkowo wysoki, wiąże się to jednak z potrzebą sfinansowania przede wszystkim wydatków majątkowych w tym w ramach projektów z udziałem środków pomocowych.

Stan zadłużenia miasta Łodzi z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2012r. prognozowany jest w wysokości 1.931.167.766 zł. Kwota wyłączeń wynikająca z zapisów art. 170 ust. 3 poprzedniej ustawy o finansach publicznych wynosi 74.951.030 zł i jest związana z zaciągnięciem kredytu na prefinansowanie zadania pn. ,,Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź-Fabryczna’’. Po uwzględnieniu wyłączeń zadłużenie Miasta na koniec 2012 r. będzie wynosiło 1.856.216.736 zł. Wskaźnik zadłużenia planowany na 2012 wynosi 57,61% do planowanych dochodów ogółem. Ten sam wskaźnik liczony bez uwzględnienia wyłączeń, co pozwala na jego porównanie ze wskaźnikami z lat ubiegłych wynosi 59,9%.
W roku 2012 planowana kwota spłaty i obsługi zadłużenia wynosi 457.279.874 zł, co stanowi 14,19% planowanych dochodów ogółem.
Wszystkie powyższe wskaźniki ulegają znacznemu wzrostowi (pogorszeniu) i znajdują się na granicy barier dopuszczalnych przepisami ustawowymi. Pogorszenie wskaźników niepokojąco wzrasta w latach 2009, 2010, 2011 co wskazuje na brak właściwej rozwagi w zarządzaniu finansami publicznymi tym okresie. Dodatkowo, mając na uwadze wątpliwości co do realności wykonania zaplanowanego poziomu dochodów oraz rzeczywiste zadłużenie z tytułu kredytów walutowych, które dla celów budżetowych oparte zostało na kursie Euro na poziomie 3,95 zł, a w rzeczywistości przy obecnym kursie Euro wynoszącym 4,5 zł jest wyższe o ponad 20.000.000 złotych, faktyczna wysokość wskaźników jest jeszcze bardziej niekorzystna i stwarza realne zagrożenie przekroczenia norm ustawowych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przewiduje utrzymanie wskaźników zadłużenia w granicach ustawowych również w roku 2013. Od roku 2014 dotychczasowe wskaźniki poziomu zadłużenia oraz obsługi długu zostaną zastąpione nowym wskaźnikiem powiązanym z poziomem realizowanej nadwyżki operacyjnej i wyliczanym w oparciu o dane historyczne z trzech wcześniejszych lat. Zakładane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wielkości spełniają zapisy nowej ustawy pomimo planowanego dalszego wzrostu zadłużenia.

W najbliższych latach wieloletnia prognoza finansowa przewiduje bardzo wysokie nakłady inwestycyjne sięgające w 2013 roku aż 1.227.000.000 zł. Nakłady inwestycyjne przewidywane w okresie do końca bieżącej kadencji samorządu przekraczają 3.000.000.000zł. Po zakończeniu kadencji planowane jest znaczne obniżenie nakładów inwestycyjnych. Jednocześnie na lata 2012-2014 planowany jest dalszy znaczący wzrost kwoty długu, który na koniec 2014 roku ma sięgnąć 2.361.000.000 zł. Tymczasem harmonogram spłat zobowiązań planuje się tak, że zasadniczo będą one następować od roku 2015. Równolegle planowana jest do uzyskania w najbliższych latach rosnąca nadwyżka operacyjna oraz wątpliwe dochody z prywatyzacji majątku, w tym sprzedaży udziałów w spółkach komunalnych. Taki montaż finansowy wiąże się z ogromnym ryzykiem zachwiania stabilności finansowej Miasta po roku 2014 i postawienia władz miasta kolejnej kadencji w sytuacji braku możliwości swobodnej realizacji zadań.

Mając powyższe na uwadze przyjęte w projekcie wieloletniej prognozy finansowej założenia, wymagają zwiększenia aktywności organu wykonawczego w zakresie pozyskiwania dochodów oraz konsekwentnej realizacji zaplanowanych tytułów dochodowych, położenia większego nacisku na egzekucję należności, znacznie większej dyscypliny w ponoszeniu wydatków bieżących, nie uleganiu presji zwiększania wydatków budżetowych oraz większej ostrożności i racjonalności w otwieraniu nowych tytułów inwestycyjnych. Ponadto niezbędna jest pilna i kompleksowa analiza i weryfikacja zadań przewidzianych do realizacji w prognozie wieloletniej.

Do Komisji Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej wpłynęły następujące stanowiska innych komisji Rady:

Komisja Kultury

1. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na 2012 rok – druk nr 312/2011 w zakresie dotyczącym:

• Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą
• Biura ds. Inwestycji
• Biura Architekta Miasta
• Wydziału Kultury

2. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2012 rok – druk nr 313/2011 w zakresie dotyczącym:

• Biura ds. Inwestycji
• Biura Architekta Miasta
Komisja przyjęła poprawkę polegającą na dodaniu w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zadaniu 2156601 – program działań konserwatorskich punktu „opracowanie i wydanie publikacji w formie poradnika dla właściciela na temat ochrony zabytków”.

• Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą
• Wydziału Kultury
Komisja przyjęła poprawki polegające na:
 zwiększeniu o kwotę 1 mln zł wydatków w dziale 750 – administracja publiczna, rozdziale 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego, zadaniu 2081271 – wsparcie realizacji produkcji filmowych
 zwiększeniu o kwotę 1,2 mln zł wydatków w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92106 – teatry, zadaniu 2082002 – teatry, tj. zwiększeniu o kwotę 1 mln zł dotacji dla Teatru Muzycznego oraz 200 tys. zł dotacji dla Teatru Powszechnego
 zwiększeniu o kwotę 200 tys. zł wydatków w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92118 – muzea, zadaniu 2082032 – muzea z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Muzeum Miasta Łodzi
 zwiększeniu o kwotę 1 mln zł wydatków w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 – pozostała działalność, zadaniu 2081041 – dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji
 zwiększeniu o kwotę 600 tys. zł wydatków w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 – pozostała działalność, zadaniu 2081051 – współorganizacja przedsięwzięć kulturalno-artystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem tych, na które instytucje uzyskają środki zewnętrzne.

Komisja Inwentaryzacyjna

1. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na 2012 rok – druk nr 312/2011.

2. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2012 rok – druk nr 313/2011 w zakresie dochodów i wydatków realizowanych przez Wydziału Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji UMŁ, w tym środków przewidzianych na dalsze prowadzenie prac inwentaryzacyjnych dla skomunalizowanych na rzecz gminy Miasto Łódź nieruchomości Skarbu Państwa.

Komisja Sportu i Rekreacji

1. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na 2012 rok – druk nr 312/2011.

2. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2012 rok – druk nr 313/2011 w zakresie dotyczącym:

• Wydziału Edukacji
• Biura ds. Inwestycji
• Zarządu Dróg i Transportu
• Wydziału Majątku Miasta
• Wydziału Sportu

Komisja zwraca się o zwiększenie środków finansowych na realizację zadań:
o Promocja miasta przez łódzkie kluby sportowe (Wydział Sportu);
o Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych (Wydział Sportu);
o Remonty obiektów sportowych administrowanych przez MOSiR (Wydział Sportu);
o Stworzenie rezerwy na remonty basenów i sal gimnastycznych w obiektach i placówkach oświatowych (Wydział Edukacji).
o Komisja proponuje zwiększenie środków finansowych, zaplanowanych na realizację zadania 2158071 – Organizacja aktywności fizycznej osób starszych (dział 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu) z zaplanowanej kwoty 40 000 zł.
Komisja zwraca się o zwiększenie zaplanowanej kwoty w wysokości 2 mln zł do kwoty 4 mln zł na realizację zadania: 2159351 II etap przebudowy obiektu sportowego przy ul. Żeromskiego 117 – przebudowa budynku trenersko – szatniowo – administracyjnego wraz z zamienną dokumentacją projektową. Powyższa kwota zagwarantuje środki na cały zakres realizacyjny oraz umożliwi przystąpienie do procedury przetargowej i jak najszybsze zakończenie inwestycji.
Czasowo zwiększone środki w wysokości 2 mln zł będą zwracane do budżetu miasta Łodzi w miarę podpisywania umów z instytucjami wspierającymi inwestycję (Urząd Marszałkowski, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska oraz PFRON).

Komisja Statutowa

1. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2012 rok – druk nr 313/2011 w zakresie dotyczącym:
• Biura Prawnego UMŁ

2. Komisja negatywnie zaopiniowała ww. projekt w zakresie dotyczącym:
• Wydziału Organizacyjnego UMŁ.

3. Komisja negatywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na 2012 rok – druk nr 312/2011 w zakresie merytorycznego zainteresowania Komisji.
Wątpliwości Komisji związane były z realizacją projektu Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami.

Doraźna Komisja ds. Rodziny

o Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2012 rok – druk nr 313/2011 w części dotyczącej:
 świadczeń socjalnych
 edukacji
 ochrony zdrowia
 pomocy społecznej

Komisja Jednostek Pomocniczych Miasta

1. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2012 rok – druk nr 313/2011 w zakresie merytorycznych zainteresowań Komisji.

Komisja Ładu Społeczno – Prawnego

1. Komisja zaopiniowała projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2012 rok -druk nr 313/2011.
Na opinię składają się:
• opinia pozytywna w zakresie wydatków realizowanych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa oraz w pozostałym zakresie działania Komisji
• opinia negatywna w zakresie dochodów i wydatków realizowanych przez Straż Miejską:

2. Komisja negatywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na 2012 rok- druk nr 312/2011.

Uzasadnienie opinii negatywnej w zakresie dochodów i wydatków realizowanych przez Straż Miejską :
• brak uwzględnienia środków na wynagrodzenia za pracę funkcjonariuszy Straży Miejskiej w godzinach nadliczbowych, w szczególności w okresie EURO 2012 oraz podczas innych imprez masowych odbywających się w Łodzi w maju i czerwcu 2012 roku,
• niewystarczająca wysokość wydatków majątkowych Straży, w szczególności w zakresie zakupu pojazdów,
• zapisanie środków na dochody i wydatki związane z realizacją programu Łódzki Monitoring Metropolitalny – przy wątpliwościach co do możliwości zrealizowania tej inwestycji ze środków unijnych i braku jasnej deklaracji co do zamiaru realizacji tego przedsięwzięcia.

W przypadku odstąpienia od zamiaru realizowania wydatków majątkowych związanych z ww. programem i wynikającej z tego zmiany projektu budżetu przez Prezydenta Miasta Łodzi, Komisja Ładu Społeczno-Prawnego wnosi o przeznaczenie zaoszczędzonych w ten sposób środków na wydatki majątkowe Straży Miejskiej, to jest na zadania związane z zakupem pojazdów i monitoringiem „zwykłym” (koniecznym dla zapewnienia poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Miasta).

Komisja Rozwoju i Działalności Gospodarczej

1. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2012 rok -druk nr 313/2011 w zakresie dotyczącym:

• Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa (rolnictwo)
• Biura Nadzoru Właścicielskiego
• Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy
• Biura Strategii, Partnerstwa i Funduszy
• Wydziału Praw do Nieruchomości
• Wydziału Majątku Miasta
• Wydziału Skarbu Państwa
2. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na 2012 rok – druk nr 312/2011 w zakresie merytorycznego zainteresowania Komisji.

Komisja Edukacji

1. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na 2012 rok – druk nr 312/2011.

2. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2012 rok – druk nr 313/2011 w zakresie dotyczącym:

Komisja zwraca się o zwiększenie środków w Wydziale Edukacji na realizację wydatków majątkowych z 6 mln zł do 12 mln zł, ze szczególnym przeznaczeniem na:
• Remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 40 przy ul. K. Praussa 2 – kwota 1 mln zł.
• Modernizację pływalni w Szkole Podstawowej Nr 190 przy ul. J. Malczewskiego 37/47 – kwota 1 mln zł – etap I
• Remont sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Andrzejowie – kwota 350 tys. zł.
• Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej Nr 33 przy ul. M. Lermontowa 7 – kwota 150 tys. zł.
• Remont budynku przedszkola przy ul. Przełajowej – kwota 600 tys. zł.
• Dokończenie wymiany okien w Szkole Podstawowej Nr 199.
• Wymianę podłogi w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 114.
• Przebudowę wejścia do Szkoły Podstawowej Nr 203.
Jako źródło finansowania Komisja wskazuje wpływy z podatku od nieruchomości.

W zakresie wydatków bieżących Wydziału Edukacji Komisja wnosi o:
• Zapisanie kwot wydatków bieżących na remonty placówek oświatowych (obecnie jest 0 zł).
• Zwiększenie wydatków związanych z wypłatami wynagrodzeń – zapisane środki w budżecie nie pokrywają wydatków.
• Przeznaczenie środków z rezerwy na „Orliki” na wydatki związane z oświatą w przypadku, gdy rezerwa na „Orliki” nie będzie na nie uruchomiona.
• Stworzenie dodatkowej rezerwy celowej na prace związane z termomodernizacją, przeznaczonej na prace odtworzeniowe wewnątrz budynków, związane z remontami po zakończeniu prac termomodernizacyjnych (tych prac, projekt termomodernizacji nie uwzględnia).
• Przeznaczenie środków na doposażenie szkół, na środki dydaktyczne zwłaszcza dla szkolnictwa zawodowego.
• Uwzględnienie środków z przeznaczeniem dla Wydziału Edukacji na restrukturyzację szkół.

Komisja Planu Przestrzennego, Budownictwa, Urbanistyki i Architektury

1. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na 2012 rok – druk nr 312/2011.

2. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2012 rok – druk nr 313/2011 w zakresie dotyczącym:

Jednocześnie Komisja zaproponowała poniższa poprawkę:
• w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w zadaniu inwestycyjnym 2110932 – Dokumentacja projektowa na przebudowę układu drogowego ciągu ulic Wróblewskiego-Czerwona na odcinku od ul. Piotrkowskiej do ul. Proletariackiej odstąpienie od realizacji zadania i przesunięcie kwoty 800 tys. zł na cele rewitalizacyjne

Komisja Promocji Miasta i Współpracy Zagranicznej

1. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2012 rok – druk nr 313/2011 w zakresie dotyczącym:

• Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą
• Wydziału Kultury
Komisja przyjęła poprawkę polegającą na:
 na zwiększeniu o kwotę 1 mln zł wydatków w dziale 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 – pozostała działalność, zadaniu 2081041 – dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji.
• Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy
• Centrum Informacji Turystycznej
• Biura Informacji i Komunikacji Społecznej
• Wydziału Sportu
Ponadto, Komisja podjęła stanowisko, w którym wyraża opinię, że wszelkie działania wspierane przez Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą oraz Wydział Kultury powinny być kierowane z maksymalną efektywnością do obszarów związanych z realizacją Strategii promocji
i komunikacji marketingowej marki Łódź.
2. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na 2012 rok – druk nr 312/2011 w zakresie działalności Komisji.

Komisja Nagród i Odznaczeń

1. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na 2012 rok – druk nr 312/2011.

2. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2012 rok – druk nr 313/2011 w zakresie dotyczącym:

Komisja Ochrony i Kształtowania Środowiska
1. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na 2012 rok – druk nr 312/2011.

2. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2012 rok – druk nr 313/2011 w zakresie dotyczącym:

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej
1. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2012 rok – druk nr 313/2011 w zakresie dotyczącym:

• Wydziału Budynków i Lokali:

• Wydziału Gospodarki Komunalnej:

• Zarządu Dróg i Transportu Komisja skierowała do Prezydenta Miasta Łodzi stanowisko o następującym brzmieniu:

 w projekcie uchwały druk nr 313/2011, w zadaniu 2088411 Wydatki w zakresie transportu zbiorowego (dział 600 Transport i łączność, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy), istnieje konieczność podniesienia wysokości wydatków bieżących do kwoty wynikającej zapisów § 4 uchwały Nr C/1834/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu – Łódź Sp. z o.o. wykonywania zadania własnego Miasta Łodzi z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.

2. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na 2012 rok – druk nr 312/2011 wraz z poprawką wyrażoną w stanowisku.

Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej
1. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2012 rok – druk nr 313/2011 w części dotyczącej:

• pomocy społecznej
 Komisja zgłosiła wniosek, aby w przypadku, gdy środki finansowe na zasiłki stałe oraz na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodzicielstwa zastępczego i pieczy zastępczej zostaną zabezpieczone w pełni z budżetu państwa, pozostały w budżecie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Pozwoli to na realizację zadań, które nie są w pełni zabezpieczone w przedstawionym projekcie budżetu na 2012 rok. Budżet MOPS w obecnym kształcie jest niedoszacowany.

• świadczeń socjalnych,
• ochrony zdrowia.

2. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na 2012 rok – druk nr 312/2011 w części dotyczącej:

• pomocy społecznej,
• ochrony zdrowia.

Ponadto komisja zapoznała się z uwagami, Rad Osiedli oraz innymi opiniami i postulatami złożonymi do komisji przez różne podmioty i osoby fizyczne.
Komisja nie poddawała ocenie poszczególnych zgłoszonych poprawek, pozostawiając decyzje w tym zakresie Radzie. Jednocześnie w związku z indywidualnymi wnioskami radnych zgłoszonymi do głosowania w trakcie prac komisji, komisja przyjęła w formie propozycji poprawek do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu następujące wnioski:

• w wydatkach majątkowych Wydziału Budynków i Lokali w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70095 – Pozostała działalność, w zadaniu 2164921
– Budownictwo socjalne zmniejszenie kwoty 3.000.000 zł do kwoty 1.500.000 zł i jednoczesne przeznaczenie kwoty 1.500.000 zł na nowo utworzone zadanie w wydatkach bieżących Wydziału Budynków i Lokali, pn. – Remonty lokali komunalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne.
• w wydatkach majątkowych Zarządu Dróg i Transportu w dziale 600 – Transport i Łączność, w rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, wykreślenie zadania 2110932 – Dokumentacja projektowa na przebudowę układu drogowego ciągu ulic Wróblewskiego – Czerwona na odc. od ul. Piotrkowskiej do ul. Proletariackiej i przeznaczenie kwoty 800.000 zł na nowo utworzone zadanie pn. – Opracowanie koncepcji rewitalizacji domów familijnych przy ulicy Ogrodowej.
• w wydatkach majątkowych Zarządu Dróg i Transportu w dziale 600 – Transport i Łączność, w rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, wykreślenie zadania 2111362 Budowa ulicy Targowej na odc. od Wojska Polskiego do włączenia w ul. Kilińskiego, z jednoczesnym zmniejszeniem wartości kosztorysowej zadania w wieloletniej prognozie finansowej.
• w wydatkach majątkowych Zarządu Dróg i Transportu w dziale 600 – Transport i Łączność, w rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, zadanie 2129732 Modernizacja nawierzchni drogowych – zwiększenie planowanej kwoty o 2.000.000 zł.
• W Wydziale Ochrony Środowiska, w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wprowadzić nowe zadanie inwestycyjne: „Dokumentacja projektowa na budowę schroniska dla zwierząt” w kwocie 1.000.000zł
Stosownie do treści powyższych poprawek zmianie ulegają odpowiednie zapisy w treści uchwały budżetowej, tabelach oraz uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.

Ponadto komisja wnosi o wprowadzenie do treści uchwały budżetowej nowego § 17a w brzmieniu: § 17a. Integralną część budżetu stanowią:

1) informacja opisowa – dochody stanowiąca załącznik nr 4,
2) informacja opisowa – wydatki bieżące – zadania własne – stanowiąca załącznik nr 5,
3) informacja opisowa – wydatki majątkowe – zadania własne – stanowiąca załącznik nr 6,
4) informacja opisowa – zestawienie zadań zleconych – stanowiąca – załącznik nr 7,
5) informacja opisowa – wydatki – zadania zlecone – stanowiąca załącznik nr 8,
5) informacja opisowa – wydatki – zadania na podstawie porozumień – stanowiąca załącznik nr 9.

Komisja Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej Rady Miejskiej w Łodzi stwierdza, że projekty uchwał w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2012 rok oraz o wieloletniej prognozie finansowej Miasta Łodzi, sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i są zgodne pod względem rachunkowym i formalnym. Wobec powyższego komisja pozytywnie opiniuje oba projekty z uwagami przedstawionymi w niniejszym stanowisku.

Reklamy

Read Full Post »

%d blogerów lubi to: